Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze " ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY"


Siewierz, dn. 04.09.2023 r. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu  

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 

ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY 

Wymagania niezbędne: 

1. Obywatelstwo polskie ( wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej). 

2. Wykształcenie wyższe - preferowane prawo, socjologia, administracja. 

3. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego     z zakresu zarządzanie oświatą. 

4. Co najmniej czteroletni staż pracy. 

5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych. 

6. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

7. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. 

8. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku pracy. 

9. W przypadku cudzoziemca – poświadczenie znajomości języka polskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim, ukończył studia pierwszego stopnia , studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska , lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.   

 

Wymagania dodatkowe: 

1. Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi. 

2. Umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu. 

3. Zdolność do podejmowania decyzji oraz pracy w zespole. 

4. Łatwość komunikowania się, umiejętność planowania i organizacji pracy. 

5. Dokładność, terminowość, dyspozycyjność i samodzielność. 

6. Prawo jazdy kat. B 

7. Możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych. 

8. Znajomość przepisów prawa w zakresie prawa oświatowego, kodeksu pracy, postępowania administracyjnego. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. CV oraz list motywacyjny opatrzone własnoręcznym podpisem. 

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje 

i doświadczenie zawodowe, ukończone kursy, szkolenia, itp. 

4. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany 

staż pracy. 

5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni 

praw publicznych. 

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub pisemne oświadczenie o braku 

skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku 

pracy. 

8. Oświadczenie kandydata, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w dokumentach aplikacyjnych, składanych w związku z naborem, dla potrzeb 

niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). 

 

 

Zakres głównych zadań na stanowisku: 

 

1. Zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania szkoły . 

2. Opracowywanie, wprowadzanie zmian regulaminów szkoły i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji szkoły, oraz prowadzenie ich zbioru. 

3. Nadzór na statutem szkoły i opracowywanie jego zmian. 

4. Prowadzenie rejestru zarządzeń dyrektora. 

5. Dokonywanie okresowych ocen podporządkowanych pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach urzędniczych. 

6. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, rejestru petycji, rejestru udzielonych informacji 

publicznych. 

7. Sporządzanie sprawozdań na potrzeby KO i Organu Prowadzącego Szkołę. 

8. Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji szkolnej w zakresie swojego przydziału czynności. 

9. Prowadzenie czynności związanych z rekrutacją uczniów. 

10. Przygotowanie arkusza organizacyjnego szkoły i przydziału czynności nauczycieli. 

11. Współdziałanie w organizacji nauczania indywidualnego. 

12. Prowadzenie rejestru orzeczeń uczniów o potrzebie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

13. Sprawozdawczość SIO, SOK,NPSOZ. 

14. Monitorowanie przyznawania stypendiów uczniowskich. 

15. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

15. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia dyrektora oraz zadań 

powierzonych na podstawie zarządzeń Dyrektora Szkoły. 

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 530): 

- miejsce wykonywanej pracy: Szkoła Podstawowa 

 - wymiar czasu pracy – 1 etat, 

- praca przy komputerze pow. 4 godz. dziennie, 

- praca na oferowanym stanowisku pracy nie jest narażone na występowanie uciążliwych 

i szkodliwych warunków pracy, 

- podpisanie umowy o pracę zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny 

pracy. 

 

Informacja dotycząca zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynikająca z art. 13a ust. 2 

pkt 4b ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracowniach samorządowych (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2022 r., poz. 530): 

W miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu ,                      w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. 

Miejsce i termin złożenia dokumentów: 

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem 

„Nabór na stanowisko Zastępca Dyrektora Szkoły” na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu, ul. Piłsudskiego 31, 42-470 Siewierz. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone 

przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie 

w terminie do dnia 14 września  2023 r. do godz. 15.00. 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Szkoły Podstawowej nr 1), nie będą rozpatrywane. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzanie ofert pod 

względem formalnym bez udziału kandydatów, II etap – rozmowy kwalifikacyjne z 

kandydatami, spełniającymi wymogi formalne. 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną 

na wskazany adres e-mail lub telefonicznie. 

Złożonych ofert nie odsyłamy. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 6741335. 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby naboru: 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu 
Adres: ul. Piłsudskiego 31, Siewierz 
Kontakt: sekretariat@sp1siewierz.pl  

2. WSPÓŁADMINISTRATOR 
Nie dotyczy 

3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
Imię i nazwisko: Dawid Nogaj 
Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu  

4. CEL PRZETWARZANIA 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

5. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 
Przesłanka RODO: art. 6 pkt lit. c,  
Podstawa prawna: art. 22.1 . § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

6. ODBIORCY DANYCH  
Nazwa podmiotu i charakter współpracy: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa 

7. OKRES PRZECHOWYWANIA  
W przypadku osób nieprzyjętych do pracy po okresie 3 miesięcy / w przypadku osób przyjętych dokumenty dołącza się do akt osobowych i przechowuję zgodnie z czasem ustalonym w kodeksie pracy 

8. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 

•   dostępu do danych  

•   do żądania sprostowania danych 

•   do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym  

•   do przenoszenia danych 

•   do sprzeciwu wobec przetwarzania 

•   do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
 

9. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej 

10. INFORMACJA  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w postępowaniu rekrutacyjnym  

11. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE 
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

 

Informacja wytworzona przez:
Rafał Wieja , w dniu:  04‑09‑2023 11:27:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Wieja
email: rwieja@sp1siewierz.pl tel.:326741335 wew.104 fax: 326741335
, w dniu:  04‑09‑2023 11:27:20
Data ostatniej aktualizacji:
04‑09‑2023 11:37:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie